Från Gård
till Gaffel

Dataskyddsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING

Ditt förtroende för HKScan-koncernen (”HKScan”) är viktigt för oss. Vi har därför förbundit oss att skydda din integritet. Vi rekommenderar dig att noggrant ta del av denna Dataskyddsbeskrivning. Om du har frågor om vår dataskyddspraxis tveka inte att kontakta oss.

Vi använder dina uppgifter i huvudsak:

 • För att träffa leverantörsavtal, fullgöra våra skyldigheter enligt dessa och för att utöva våra rättigheter enligt dessa.
 • För hantering, underhåll, utveckling och kommunikation av leverantörsrelationer och leverantörstjänster.
 • För utövande av våra övriga rättigheter och fullgörande av våra övriga skyldigheter.

1. VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

HKScan Sweden AB fungerar som registeransvarig vad gäller behandlingen av nedan avsedda personuppgifter. Med registeransvarig menas en organisation som definierar varför och hur dina personuppgifter behandlas.

Ytterligare information om vår dataskyddspraxis kan erhållas på följande adresser:

HKScan Group Legal
Box 50
20521 Åbo
Finland

privacy@hkscan.com

 2 . VI SAMLAR IN UPPGIFTER  

Vi samlar in uppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter lämnade av dig själv. Dessa är uppgifter som vi samlar in från dig via e-post, telefon eller på annat sätt.

-Vissa av dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra våra avtalsskyldigheter, såsom leverantörens namn, personnummer, adress, e-postadress, leverantörsnummer, användarnamn och lösenord för HKScans internettjänster.

-Vissa av dessa uppgifter är nödvändiga för HKScans kreditbeslut och avräkningsförfarande samt för återkommande riskbedömning och klassificering, såsom information om inkomst, fastighetsinnehav, civilstånd och betalningsanmärkningar.

-Att lämna vissa uppgifter som betraktas som personuppgifter är däremot frivilligt, såsom foto eller videobild.

-Ibland genomför vi leverantörsundersökningar för att få en bättre bild av vilka som använder våra tjänster och av deras behov. I samband med en undersökning talar vi om vad vi använder de insamlade uppgifterna till.

-Vi behandlar även data som har skapats på basis av de uppgifter du har lämnat, såsom användaruppgifter och lösenord för HKScans digitala system.

 • Uppgifter vi får genom användningen av våra tjänster. Vi samlar in uppgifter från de tjänster du använder och från användningssätten för dessa tjänster.
 • Loggdata. Våra webbservrar samlar in uppgifter om nätverksplatser för besökare på vår webbplats. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna mäta t.ex. antalet besök, genomsnittlig tid man tillbringar på webbplatsen och sidor man tittar på där.
 • Via kakor och med motsvarande teknik insamlade uppgifter. Vår webbplats kan utnyttja kakor och andra liknande tekniker, till exempel för att skapa innehåll som riktas till dig personligen och för att skilja dig från andra som använder vår webbplats. En kaka är data som webbsidan skickar till din webbläsare och kan sparas på din hårddisk. Observera att även tredje part (inklusive till exempel annonsnätverk och producenter av externa tjänster, såsom leverantörer av internettrafikanalystjänster) kan utnyttja kakorna på våra webbplatser. Dessa kakor är sannolikt kakor som används för analyser eller reklam. För tredjepartstjänster och -applikationer som finns på HKScans webbplatser gäller dessa aktörers egen dataskyddspraxis. Du kan förbjuda användningen av kakor genom att i din webbläsare göra en inställning som spärrar alla eller en del av kakorna. Om du bestämmer dig för att använda en inställning som spärrar kakor i din webbläsare (inklusive nödvändiga kakor) är det möjligt att du inte får åtkomst till alla områden på våra webbplatser eller att vår webbplats inte fungerar på det sätt som avses.
 •  Uppgifter lämnade av samarbetspartner och tredje part. Vi behandlar uppgifter lämnade av HKScans koncernbolag, leverantörer eller annan tredje part såsom uppgifter hämtade från det centrala nötkreatursregistret (CDB) med följande syften: Sjukdomsövervakning (Växa Sverige), livdjursförmedling, BSE-provtagning, köttklassificering och slaktanmälan. Vi behandlar även uppgifter om grundcertifierad och smittsäkrad djurbesättning.

 3. HUR VI ANVÄNDER INSAMLADE DATA
Behandling som du har samtyckt till eller som är nödvändig för
genomförandet av legitima intressen.

 • Vi kan använda alla personuppgifter som vi innehar:

-För att i vår affärsverksamhet erbjuda, marknadsföra och leverera tjänster, verktyg och produkter.

-För att lösa förfrågningar, anspråk, meningsskiljaktigheter och tvister gällande vår affärsverksamhet, våra tjänster, våra produkter samt alla övriga förfrågningar inklusive besvarande av rättsliga anspråk och redogörelser av dessa gällande HKScan-koncernen.

-För att utveckla, skydda och förbättra affärsverksamheten, produkterna, tjänsterna samt innehållet i exempelvis Internettjänsterna hos HKScan och HKScans samarbetspartner.

-För nationell generell statistik beräknad av tredje part, för generella forskningsändamål, för rådgivning i besättningen samt vid nationell avelsvärdering (nöt och får) av kött- och mjölkraser.

-De personuppgifter som vi innehar kan också delas på det sätt som anges under punkt 4.

 • Uppgifter som du själv har lämnat kan vi dessutom använda enligt följande:

-Om du kontaktat oss kan information gällande denna kontakt sparas med syftet att lösa eventuella problem och ge bättre service.

-Dina kontaktuppgifter kan användas för att informera om ändringar och förbättringar som görs i våra tjänster och produkter.

Uppgifter som du har lämnat i anslutning till nyttjandet av våra tjänster, på exempelvis vår webbplats www.hkscanagri.se eller uppgifter om användningen av en tjänst som vi har samlat in automatiskt kan kombineras med övriga uppgifter som HKScan innehar i ovannämnda syfte.

 • Om du har gett ditt samtycke, kan vi dessutom:

-Använda dina kontaktuppgifter för direkt marknadsföring av HKScans eller HKScans samarbetspartners tjänster och produkter riktade till leverantörer.

-Använda ditt namn, en beskrivning som utarbetats tillsammans med HKScan av gårdens verksamhet och/eller historia, foto av dig eller videobild för HKScan-koncernbolagens externa och interna kommunikation samt för säljfrämjande åtgärder i tryckta eller digitala medier inklusive internet.

Du har rätt att när som helst ångra det samtycke du har gett genom att kontakta oss på ovannämnda sätt.

4. UPPGIFTER VI DELAR

Vi strävar efter att inte dela dina uppgifter annat än i följande undantagsfall:

 • När uppgifterna behövs av rättsliga skäl:

Vi kan dela dina uppgifter från fall till fall med externa företag, organisationer, personer eller myndigheter när vi anser det nödvändigt.

-Om vi tror att användningen, lagringen eller avslöjandet av uppgifterna behövs enligt lag eller förordning för tillämpning av uppdrag, avtal mellan producent och HKScan, våra användningsvillkor, verkställbart domstolsbeslut eller myndighetsbeslut; för upptäckt, hindrande eller hantering av bedrägerier, skyddsproblem eller tekniska problem; eller för att skydda HKScans eller allmänhetens rättigheter, egendom och säkerhet.

– I samband med omorganisationer och bolagsöverlåtelser kan det vara aktuellt att överlämna dina uppgifter till tredje part. Om HKScan Sweden AB eller dess affärsverksamhet överförs helt eller delvis till tredje part, överlämnas dina uppgifter som en del av affärsobjektet.

 • När du har lämnat ditt samtycke till delning av uppgifter:
 • När uppgifterna behandlas på uppdrag av övriga bolag som tillhör HKScan-koncernen eller av externa tjänsteleverantörer:

-Vi kan leverera dina personuppgifter till våra koncernbolag eller andra tillförlitliga företag eller personer så att de för vår räkning ska kunna behandla uppgifterna för ändamål enligt denna Dataskyddsbeskrivning. Vi förutsätter att dessa parter behandlar uppgifterna både enligt våra anvisningar och enligt Dataskyddsbeskrivningen.

-Vi kan dela uppgifter till vissa tillförlitliga företag och personer som levererar IT- och andra tjänster och produkter som är nödvändiga för vår verksamhet, såsom analys- och sökmotortjänsteleverantörer som hjälper oss att utveckla, underhålla och optimera våra webbplatser och övriga tjänster.

-Vi överlämnar till externa tjänsteleverantörer endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera de tjänster och produkter vi anskaffar. Vi eftersträvar att med avtal säkerställa att uppgifter som vi överlämnar till tjänsteleverantörer används endast i syften som avses i denna Dataskyddsbeskrivning och att tjänsteleverantörernas behandlingsmetoder uppfyller de datasäkerhets- och dataskyddskrav vi ställer.

5. LAGRING OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE LAND

 • Vi strävar efter att lagra dina uppgifter inom EU-området. I vissa exceptionella situationer kan dina uppgifter ändå överföras utanför EU om vi tror att det är nödvändigt för Dataskyddsbeskrivningens användningssyften.  I dessa fall försöker vi vidta alla rimliga skyddsåtgärder för att förvissa oss om att uppgifterna behandlas säkert och enligt Dataskyddsbeskrivningen.

-Om uppgifterna överförs till ett land där EU-kommissionen inte har bedömt dataskyddsnivån som tillräcklig, förutsätter vi att uppgiftsmottagaren förbinder sig att använda de mallavtalsuttryck som EU-kommissionen har utgett gällande överföring av personuppgifter till tredje land eller andra adekvata skyddsåtgärder, såsom bindande regler för företag som behörig övervakningsmyndighet har godkänt.

-Mallavtalstexten finns tillgänglig på internet på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.html. Ytterligare information om andra av oss godkända adekvata skyddsåtgärder finns tillgängliga via e-post på privacy@hkscan.com.

 • Observera att sändning av uppgifter via internet eller post inte är helt säker. HKScan ansvarar inte för säkerheten för de uppgifter du skickar förrän vi har mottagit dem. När vi har mottagit dina uppgifter strävar vi efter att vidta alla rimliga skyddsåtgärder för att säkerställa sekretessen för dina uppgifter.
 • Vi lagrar personuppgifter som vi samlar in endast så länge som användningssyftet för dem eller lagen förutsätter.

6. INFLYTANDE
Vi gör allt för att säkerställa att användningen av dina personuppgifter är adekvat och transparent. I detta avseende vill vi hjälpa dig att förstå lagliga rättigheter relaterade till dina personuppgifter.

Sammanfattning av dessa rättigheter:

 • rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi innehar, rätt att få veta när behandlingen sker på basis av det samtycke du har gett samt rätt att få kopia av dina personuppgifter som behandlas i en allmänt använd digital form eller annan form.
 • rätt att få dina personuppgifter raderade och/eller att få felaktiga uppgifter korrigerade samt rätt att motsätta dig behandlingen av dessa uppgifter.
 • rätt att få tillgång till dina personuppgifter som används vid nyttjande av HKScans tjänster och rätt att annullera det samtycke du har gett för behandlingen av dina personuppgifter när behandlingen baseras på sådant samtycke.
 • rätt att överklaga hos lokal övervakningsmyndighet om du upplever att vi inte agerar korrekt vid behandlingen av dina personuppgifter; och rätt att inte bli föremål för sådant beslut som grundar sig på enbart automatisk behandling av dina uppgifter och som påverkar dig.

Behandlingsmetoderna för dina uppgifter samt rättslig grund som behandlingen understöds av kan påverka begränsande på tillämpningen av dessa rättigheter. Om du vill ha ytterligare information relaterad till dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

7. ÄNDRINGAR I DATASKYDDSBESKRIVNINGEN

Alla framtida ändringar i Dataskyddsbeskrivningen uppdateras i detta dokument på www.hkscanagri.se. Dessutom eftersträvar vi att informera dig om alla ändringar av väsentlig karaktär även med informationsblad, per e-post eller brevledes.

Prenumerera

Scan Sverige AB / Djurinköp
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande